dimarts, 5 de gener de 2021

RETALLADA DE SALARIS AL PERSONAL FUNCIONARI

MINORACIÓ EN L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE L'ANY 2020. Retallada de les retribucions complementàries per al 2021.Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021, pel qual es ratifiquen els acords resultants de l’ Acord del Consell de Govern de 7 d’agost de 2020 i es concreten els conceptes retributius objecte de minoració en l’exercici pressupostari de l’any 2020

El dia 7 d'agost de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual s'aprova l'increment del 2 per cent de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic. 

Aquest Acord va aprovar, per una part, l'increment de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic al qual sigui aplicable l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; i per l'altra, l'increment de l'antiguitat per al personal comprès en els articles 12 a 20 de la Llei 9/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al qual no sigui d'aplicació l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Així mateix, l'Acord establia que aquest increment s'ha de compensar mitjançant la disminució del complement retributiu que es determini una vegada aprovada la norma que ho determini, i que l'aplicació d'aquest increment s'ha de dur a terme en la mateixa nòmina en què es produeixi el decrement compensatori. 

En definitiva, que per una banda ens puguen les retribucions bàsiques del 2% que marca la normativa estatal, i per l'altra se'ns redueixen les retribucions complementàries del 2%. 

Les quanties que veurem minoritzades en la nòmina de gener de 2021 són:

A) Complement de productivitat compensada. Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, dels quals 183,96 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 26,5 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, dels quals 153,12 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 25,28 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, dels quals 140,16 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 23,36 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

B) Complement de comunitat autònoma. Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari docent no universitari, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

C) Complement específic. Aquest complement, propi del personal estatutari del Servei de Salut i del personal funcionari d'Atenció pública domiciliària, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en el mesos de juny i de desembre. 


BOIB núm. 002- 5 de gener de 2021

divendres, 18 de desembre de 2020

UGT INFORMA

MSSG 17 de desembre de 2020 (continuació de la mesa de 4 de desembre)
En la Mesa Sectorial celebrada el 4 de desembre varen quedar punts per tractar, entre ells l’Acord Marc de legislatura o la petició d’UGT de Convocatòria carrera professional ordinària. Pots llegir tota la informació en el següent informa👇👇👇👇

divendres, 4 de desembre de 2020

UGT T'INFORMA 👇👇👇👇

Avui s'ha celebrat una Mesa Sectorial en la qual s'han tractat els següents temes: Ope 2020, convocatóries cossos facultatius, modificacions RLLT, altres han quedat pendents per a una propera Mesa.
 

UGT INFORMA 👇👇👇

S’ha publicat al BOIB 203, de 3 de desembre de 2020, la instrucció de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es fixen els criteris que han de regir per a la valoració de mèrits a la fase de concurs dels processos selectius.
L'objecte d'aquesta Instrucció és fixar, de conformitat amb les bases aprovades, els criteris que han de guiar l'actuació interna dels membres dels tribunals qualificadors per tal de valorar els mèrits de la fase de concurs de les proves selectives per a l'ingrés del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades a partir de l'any 2019.    

Teniu tota la informació al següent enllaç:

BOIB 203, de 3 de desembre de 2020                            

dijous, 19 de novembre de 2020

UGT Informa 👇👇👇👇👇👇

 

♦️El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de FeSP-UGT Illes Balears contra la decisión del Govern de les Illes Balears. 
 
♦️Insistimos en que el personal público del archipiélago es el único de todo el Estado al que no se le ha actualizado el salario un 2% este año, tal y como estaba acordado con las fuerzas sindicales y se contempla en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Noticia completa 👉 UGT lleva a los tribunales al Govern por el recorte salarial del 2% a los funcionarios

dimarts, 17 de novembre de 2020

COMUNICAT UNITARI SERVEIS GENERALS DE LA CAIB

Davant el tarannà dèspota de l’Administració en la No Negociació de les actualitzacions retributives dels Pressuposts generals de l’Estat, totes les Organitzacions Sindicals de la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la CAIB ens sumam a les mobilitzacions convocades pels sindicats de la Mesa d’Empleats Públics.

dijous, 29 d’octubre de 2020

UGT INFORMA 👇👇👇

 

Ajornament de la realització de les proves selectives de concurrència massiva corresponents a la OPE 2018 durant l'any 2020

S'informa que, atès que la situació sanitària ocasionada per la COVID-19 no ha millorat, durant l'any 2020 no es realitzarà el primer exercici dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos següents: cos SUBALTERN, cos AUXILIAR, cos de GESTIÓ i els diferents cossos FACULTATIUS SUPERIORS convocats.

En el mes de gener s'informarà de la planificació corresponent, tot tenint en compte la situació sanitària del moment.

D'altra banda, es recorda que en tots els casos a dalt esmentats, la data del primer exercici es comunica
rà amb una antelació mínima d'UN MES a la seva realització.

divendres, 16 d’octubre de 2020

UGT-INFORMA. Mesa Tècnica (16/10/2020)👇👇👇👇

➡️ DECRET TELETRABALL: Avui ha tingut lloc la Mesa tècnica sobre el teletreball, la Directora General de Funció Pública ens ha exposat que s’està elaborant un borrador de decret de teletreball, tenint en compte moltes de les peticions de la part social i que ens enviarà en breu per a la seva negociació, no obstant, li podem continuar enviant propostes. Ara mateix els secretaris generals estan treballant en la RLT i marcant aquells llocs de feina susceptibles de fer teletreball, pensau que amb el decret l’administració està obligada a modificar la RLT.

➡️ ACORD MARC: La DG ens ha explicat que la intenció és elaborar un Acord Marc juntament amb la part social per tal d’actualitzar la normativa. El calendari previst  de desenvolupament és que en 2021-2022 es preveu actualitzar i modernitzar la normativa referents a concurs de trasllats, promoció interna, el sistemes de selecció… i durant el 2022-2023 aquells temes que tinguin implicació econòmica, com la modificació del Decret d’acció socia*l o el tema dels *complements específics.

➡️ Pel que fa al CONCURS DE TRASLLATS es preveu que es posi en marxa durant el primer trimestre de 2021.

➡️ Finalment en quant a la CARRERA PROFESSIONAL està previst que es negocie la seva implantació ordinària al llarg del 2021 i que s’inclogui al personal interí.

Anirem informant-vos de qualsevol novetat.

dimarts, 13 d’octubre de 2020

PROVES DE LLENGUA CATALANA 2021 👇👇👇 

Convocatòria de les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.

El termini d'inscripció serà del 19 d'octubre al 5 de novembre, ambdós inclosos. http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/175/1069851

dijous, 8 d’octubre de 2020

UGT INFORMA 👇👇👇👇

 

Finalitzada la tercera COMISSIÓ DE SEGUIMENT de l'aplicació de l'Acord de mesures organitzatives COVID 19, informar-vos de què hem traslladat a la Directora General de Funció Pública totes les incidències que ens heu comunicat i que poc a poc s’han anat sol·lucionant.
Malgrat que som conscients de la dificultat de l’Acord, UGT considera que és un agravi comparatiu i així ho hem manifestat, el tracte desigual entre categories, que ordenances i personal de manteniment no puguin formar part de grups bimbolla deixa fora de l’Acord a una part del personal, no és just i continuarem reivindicant-ho.
Finalment, us animam a que continueu fent-nos arribar qualsevol incidència que resulti de l'aplicació de l'Acord per poder traslladar-la a la Comissió.

US SEGUIREM INFORMANT!!!!!!!!

divendres, 2 d’octubre de 2020

UGT INFORMA

UGT sol.licita de manera urgent la negociació i aprovació de la convocatòria ordinària de carrera professional per al personal funcionari i laboral de la CAIB.       

👇👇👇👇👇👇

divendres, 25 de setembre de 2020

 UGT INFORMA 👇👇👇

Día 21 de setembre UGT, arrel de la publicació del «Real Decreto-Ley 28/2020, de Trabajo a distancia», va signar un acord per incloure un nou article al TREBEP on es reguli el Teletreball, per la qual cosa, hem sol·licitat a la Directora General de Funció Pública la creació d’un grup de feina per tractar-ho.


                          US SEGUIREM INFORMANT!!!!!!!

divendres, 18 de setembre de 2020

Realització proves selectives de concurrència massiva OPE 2018

 

L'EBAP a través de les seves pàgines "Portal de l'opositor" i "Oposicions CAIB 2019" informa que, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en els processos selectius per a l'ingrés en el cos SUBALTERN, el cos AUXILIAR, el cos de GESTIÓ i els diferents cossos FACULTATIUS SUPERIORS convocats, el primer exercici no es realitzarà mentre la situació sanitària no millori, atès que es tracta de proves de concurrència massiva.

En tots aquests casos, la data del primer exercici es comunicarà amb una antel·lació mínima d'UN MES a la seva realització.

D'altra banda, ja que no es tracta de proves de concurrència massiva, es recorda que es mantenen les dates previstes de realització dels exercicis de les proves selectives per a l'ingrés al cos SUPERIOR i al cos ADMINISTRATIU de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.