dimarts, 31 de març de 2020

RD 10/2020- PERMÍS RETRIBUTIU RECUPERABLE

Informa sobre el Reial Decret Llei 10/2020 de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable i com afecta al personal CAIB
dilluns, 23 de març de 2020

ANALISIS SENTENCIA TJUE

CORONAVIRUS: INFORMACIÓ RELLEVANTPosam al vostre abast informació sobre el tema del coronavirus, esperam que us resulte d'interés


TELÈFONS D'ATENCIÓ
Com a mesura de contenció del coronavirus, us demanam que feu les consultes utilitzant els telèfons del sector d’autonòmica o mitjançant correu electrònic. Clicau en el següent enllaç


INFORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS DE LA CAIB

INFOGRAFIES

INFORMACIÓ NACIONAL FESP-UGT: PREGUNTES FREQÜENTS

dimecres, 18 de març de 2020

Petició d'Equips de Protecció Individual (EPI)

Avui hem registrat un document a funció pública demanant Equips de protecció individual (EPI) per a totes les empleades i empleats públics de la CAIB.dimarts, 17 de març de 2020

MESURES ORGANITZATIVES QUE GARANTEIXEN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC

Des del sector d’Autonòmica volem agrair enormement l'esforç a tot el personal de l'administració pública que amb la seva dedicació, i en molts moments sacrificant-se pels demés, sostenen els serveis essencials tant  primordials per a la ciutadania, a tots ells moltes gràcies per ser-hi en els moments més difícils.

Hem elaborat un INFORMA amb una recopilació de les mesures més rellevants de l’acord aprovat pel consell de govern sobre les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’administració de la comunitat autònoma i del sector públic instrumental, que trobareu a continuació.

Qualsevol dubte o incident sobre les mesures a aplicar contactau amb nosaltres.


dilluns, 16 de març de 2020

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN organitzatiu del serveis públics de l'administració CAIB

Sol·licitud a la DG Funció Pública: Aplicació de l'article 48j de l'EBEP (Permisos dels funcionaris)


Sol·licitud a la DG Funció Pública: Aplicació de l'article 21 de la Llei de Prevenció de riscs laborals (Risc greu i imminent)


TELÈFONS D'INFORMACIÓ

Davant la situació d'excepcionalitat que estem vivint degut al COVID-19, les mesures excepcionals aprovades en Consell de Govern, així com l'aprovació del Real Decret 463/2020 en el que es declara l'estat d'alarma, la FeSP-UGT Sector Autonòmica posa a la vostra disposició els següents telèfons per atendre els dubtes i problemes laborals que pogueu tenir.

Des de la FeSP-UGT intentarem clarificar determinades qüestions i donar suport a les treballadores i treballadors públics.

No dubteu en contactar amb nosaltres.- FUNCIONARIS: 603 788 149 
       funcionaris.caib@ugt-serveispublics.eu

- LABORALS: 603 788 153 
       laborals.caib@ugt-serveispublics.eu

- EMPRESES PÚBLIQUES: 603 788 075
       eepp.caib@ugt-serveispublics.eu

- SECTOR DE MENORCA: 672 789 627
                                             autonomica.menorca@ugt-serveispublics.eu


dijous, 12 de març de 2020

Ajornades totes les proves d'oposicions a la CAIB convocades per als propers 30 dies

L’EBAP informarà de la nova data dels exàmens ajornats al més aviat possible

En línia amb les indicacions del Ministeri de Política Territorial i Administracions Públiques, la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització anuncia que queden ajornades totes les proves d’oposicions als cossos de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que estan convocades per als propers 30 dies i durant el temps que sigui precís.

Actualment, les Illes Balears es troben en una fase de contenció simple, no reforçada. Tot i així, per responsabilitat, s’ha decidit extremar les mesures pel fet de ser una comunitat insular, sempre seguint criteris tècnics i en consens amb el Govern de l’Estat.

Les proves ajornades són les següents:

- 1er examen al Cos auxiliar (previst per al 21/3/20), al qual estaven convocades 3.299 persones a Mallorca, 227 persones a Eivissa i 179 a Formentera

- 2n examen al Cos de gestió (previst per al 4/4/20), al qual estaven convocades 817 persones a Mallorca, 10 a Menorca i 9 a Eivissa

- 2n examen al Cos administratiu (previst per al 25/4/20), al qual estaven convocades 144 persones a Mallorca, 13 a Eivissa i 2 a Menorca

La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització lamenta les molèsties que aquest ajornament pugui suposar a les persones aspirants. En cada cas, l’EBAP informarà sobre la nova data de convocatòria de les proves al més aviat possible.

dimarts, 10 de març de 2020

Distribució d'aules 1r exercici


Es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

L'exercici es durà a terme el dia 21 de març de 2020, a les 11.00 hores, a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears (edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre, Anselm Turmeda i Ramon Llull) i a les seus de les extensions universitàries de Menorca (Can Salort, al carrer de Santa Rita, 11, d'Alaior) i d'Eivissa (antic edifici de la Comandància, al carrer del Calvari, 1, d'Eivissa).

Podeu consultar les relacions esmentades, per illes, a continuació:

 
Sorteig públic del qüestionari.

A les 08.00 hores, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, s'efectuarà el sorteig públic de la prova davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi.

Indicacions per al desenvolupament del 1r exercici


 
1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge digital ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen. 

3. Les persones aspirants que surtin abans d'una hora d'haver iniciat l'examen no podran endur-se'n cap paper. 

4. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, caramels o similar. 

5. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

dijous, 20 de febrer de 2020

COS DE GESTIÓ MODIFICACIÓ CALENDARI I REALITZACIÓ 1r EXERCICICos de gestió. Comunicació de la proposta de modificació del calendari d'exercicis i de la data de realització del 1r exercici.

S’informa que el Tribunal Qualificador del proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha proposat modificar el calendari de realització de les proves del procés selectiu, en el sentit següent:
  • primer exercici: de l’1 al 30 d’abril
  • segon exercici: del 15 de maig al 15 de juny
  • tercer exercici: de l’1 al 30 de setembre
A més, el Tribunal fixa el 4 d’abril de 2020 com a data del primer exercici.
L'exercici es durà a terme a les 10.00 hores, al campus de la UIB de Palma i a les extensions universitàries de la UIB de Menorca i Eivissa.
En breu es publicarà la resolució corresponent per la qual es modifica el calendari de realització de les proves.

dilluns, 17 de febrer de 2020

COS AUXILIAR. DATA DEL 1r EXERCICI
Cos auxiliar. Data realització primer exercici.

S’informa que el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB, es realitzarà el dia 21 de març de 2020, a les 11.00 hores.

L'exercici es durà a terme al campus de la UIB de Palma i a les extensions universitàries de la UIB de Menorca i Eivissa.

En breu es publicarà en el BOIB la resolució definitiva de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives, amb indicació de la data a dalt esmentada de realització del primer exercici.

COS AUXILIAR. INFORMACIÓ 1r EXERCICI PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL
Informació realització 1r exercici pel torn de promoció interna vertical.

Es recorda que el punt 1.2.1. de l’annex 3 de les bases específiques de la convocatòria estableix que és de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 51 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta, sobre la part II del temari (Dret administratiu, funció pública, hisenda pública, i transparència i Administració electrònica). Les 46 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició, llevat del temari comú de matèries d'ofimàtica.

L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,2174 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, no es valoraran. Les preguntes amb una resposta errònia es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 55 minuts.

Podeu consultar el punt esmentat complet a l’enllaç següent del BOIB: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/122/1041840>.

COS AUXILIAR. INFORMACIÓ 1r EXERCICI TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA CREUADA
Informació realització primer exercici, pel torn lliure i promoció interna creuada.

Es recorda que el punt 1.1.1. de l’annex 3 de les bases específiques de la convocatòria estableix que el primer exercici és de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 81 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 76 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició, llevat del temari comú de matèries d'ofimàtica.

L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,1316 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, no es valoraran. Les preguntes amb una resposta errònia es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 100 minuts.

Podeu consultar el punt esmentat complet a l’enllaç següent del BOIB: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/81/1036283>.