divendres, 25 de setembre de 2020

 UGT INFORMA 👇👇👇

Día 21 de setembre UGT, arrel de la publicació del «Real Decreto-Ley 28/2020, de Trabajo a distancia», va signar un acord per incloure un nou article al TREBEP on es reguli el Teletreball, per la qual cosa, hem sol·licitat a la Directora General de Funció Pública la creació d’un grup de feina per tractar-ho.


                          US SEGUIREM INFORMANT!!!!!!!

divendres, 18 de setembre de 2020

Realització proves selectives de concurrència massiva OPE 2018

 

L'EBAP a través de les seves pàgines "Portal de l'opositor" i "Oposicions CAIB 2019" informa que, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en els processos selectius per a l'ingrés en el cos SUBALTERN, el cos AUXILIAR, el cos de GESTIÓ i els diferents cossos FACULTATIUS SUPERIORS convocats, el primer exercici no es realitzarà mentre la situació sanitària no millori, atès que es tracta de proves de concurrència massiva.

En tots aquests casos, la data del primer exercici es comunicarà amb una antel·lació mínima d'UN MES a la seva realització.

D'altra banda, ja que no es tracta de proves de concurrència massiva, es recorda que es mantenen les dates previstes de realització dels exercicis de les proves selectives per a l'ingrés al cos SUPERIOR i al cos ADMINISTRATIU de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

UGT INFORMA- MESURES DE CONCILIACIÓ

A la Mesa Sectorial extraordinària de Serveis Generals de la Caib, celebrada avui, s'han tractat les propostes de la part social en relació a l'únic punt del dia MESURES DE CONCILIACIÓ.

 

dijous, 17 de setembre de 2020

SERVEIS GENERALS DE LA CAIB- TELETREBALL

 Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball

OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU

Publicació de la modificació del calendari i realització del segon exercici


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 17 de setembre es publica la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització d’11 de setembre de 2020 de modificació del calendari i fixació de data del segon exercici per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’ Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades mitjançant Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 57, de 30 d’abril de 2019).

S'acorda que el segon exercici (torn lliure i promoció interna vertical) s'ha de desenvolupar d'acord amb el calendari següent: de l'1 al 31 d'octubre de 2020.

S’acorda la data de realització del segon exercici per al proper 3 d'octubre de 2020.


                                  Us seguirem informant!!!!!!!

OPOSICIONS COS SUPERIORFixació de la data del tercer exercici de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per al *17 d’octubre de 2020. *


Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 10 de setembre 2020 de modificació del calendari i fixació de data del tercer exercici de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades mitjançant Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm 57, de 30 d’abril de 2019)

UGT INFORMA

A la mesa sectorial que es celebrarà demà 18 de setembre amb únic punt de l’ordre del dia referent a mesures de conciliació, UGT ha registrat un document amb propostes que us adjuntam. 

Us seguirem informant de qualsevol novetat

dimecres, 16 de setembre de 2020

UGT INFORMA: CARRERA PROFESSIONAL INTERINS

UGT EXIGEIX👇 👇👇

Que per part de Funció Pública, esmeni el GREUGE COMPARATIU entre el personal de Serveis Generals i el personal de Salut arrel de l’aprovació el passat 14 de setembre al Consell de Govern de l’autorització al servei de Salut de 6,9 milions d’euros en concepte de carrera professional pels interins, en compliment de dues sentències,

 I les sentencies de Serveis Generals????????

A més de que es doni un tracte igualitari amb les mateixes condicions retributives que el personal estatutari en el cobrament del 100% de la carrera, i no el 95% com ara s’abona al personal de Serveis Generals
                                 
                            US SEGUIREM INFORMANT!!!!!!


dimarts, 15 de setembre de 2020

BOSSA D'HORES DE LLIURE DISPOSICIÓ

UGT SOL·LICITA Incloure dins la regulació dels permisos, llicències, vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, una bossa d'hores de lliure disposició de fins un 5% de la jornada anual per a la conciliació de la vida laboral i familiar.
divendres, 11 de setembre de 2020

UGT Informa  👇👇👇👇

 En la reunión mantenida con FP se nos informa de que, parece ser que todo apunta a que  LAS AUTORIDADES SANITARIAS NO VAN A AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES DE GESTIÓN, AUXILIAR Y SUBALTERNO. El próximo martes 15 de septiembre, Salud comunicará a los sindicatos la decisión tomada.


OS SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!!!!!!!!

UGT INFORMA- ACORD ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB I LES ORGANITZACIONS SINDICALS PRESENTS A LA MESA SECTORIAL DE SERVEIS GENERALS DE DIA 10/09/2020

MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA DE SERVEIS GENERALS (10/09/2020)


Mesures organitzatives relatives a la reducció de la presencialitat en els centres de treball.

Noves mesures acordades per reduir la presencialitat als centres de treball de les conselleries per evitar el contagi de la COVID19.

Ahir, 10 de setembre es va aprovar l’Acord entre l’Administració de la CAIB i les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial de Serveis Generals per determinar mesures organitzatives per tal de reduir la presencialitat en els centres de treball. Aquest acord és necessari per l’evolució de l’expansió de la COVID-19 en els mesos de juliol i agost i que ha posat de manifest, la necessitat d’establir noves mesures organitzatives, a l’àmbit de serveis generals, amb l’objectiu de prevenir la transmissió de la COVID-19 i encaminades a evitar el risc de coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral. A més establir altres mesures i protocols en matèria de COVID-19 i mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

Precisament sobre aquest tema i gràcies a l’escrit presentat per UGT (9 de setembre), el punt 5 de l’acord recull la nostra proposta de conciliació de la vida familiar i laboral. En l’escrit registrat, que pots consultar al nostre blog (http://fspugtcaib.blogspot.com), sol·licitaven implantar una nova modalitat de teletreball: TELETREBALL-COVID per casos en què els nins menors de 12 anys hagin d’estar confinats a casa perquè o bé sigui positiu o bé una companya/company de la seva bimbolla escolar hagi donat positiu, durant el temps que dure el confinament a casa. 

Les principals línies de l’Acord són:

1. S’establiran torns de feina rotatoris per dies o setmanes.

2. Els dies que el personal no estigui de forma presencial es farà en la modalitat de teletreball.

3. Els òrgans directius determinaran aquests torns.

4. El personal que ja tingui concedit el teletreball, mantindran les mateixes condicions que ja tenen autoritzades.

5. En cas de cura o atenció directa sobre una persona amb la qual es tingui una relació de dependència i s’hagi de guardar quarantena passarà a prestar els seus serveis mitjançant teletreball, mentre duri aquesta.

6. Iniciar el procés de negociació de la revisió i de l’actualització d’altres mesures i protocols existents en matèria de COVID 19, així com el possible establiment d’altres mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

7. Es crea dins la MSSG de Serveis Generals una Comissió de Seguiment de l'aplicació d'aquest acord.

Aquesta Comissió estarà composta per 2 persones de cada organització sindical representada en la MSSG i amb la representació que l'Administració determini, així com, amb el Servei de Prevenció Risc Laborals de la CAIB.

La Comissió de Seguiment s'ha de reunir a petició de cada una de les parts.

Aquesta Comissió tendrà funcions per estudiar la problemàtica i la casuística que es pugui plantejar amb la concidiència en un mateix lloc de treball de treballadors de l'àmbit del serveis generals amb treballadors d'altres àmbits i del Sector Públic instrumental.


Està previst que dilluns s'aprove en Consell de Govern, el dimarts es publiqui al BOIB. Aleshores cada unitat orgànica distribuirà el seu personal en torns estables amb l'objectiu de crear grups bimbolla que aniran rotant setmanalment i així no coincidiran tots en el centre de treball i amb el que es preten minimitzar al màxim el contacte i evitar contagis.

Comentar-vos que aquest Acord és un primer punt de partida de cara a negociar noves propostes que donen resposta també als col·lectius vulnerables, conciliació i altres situacions que puguin anar sorgint.


US SEGUIREM INFORMANTdimecres, 9 de setembre de 2020

UGT proposa una nova modalitat de teletreball per conciliació

UGT proposa a la nova Directora General de Funció Pública implantar una nova modalitat de teletreball que doni resposta als problemes de conciliació de la vida familiar i laboral.

    Implantar una nova modalitat de teletreball, el TELETREBALL-COVID amb una duració dels cinc dies a la setmana per casos en què els nins menors de 12 anys hagin d’estar confinats a casa perquè o bé sigui positiu o bé una companya/company de la seva bimbolla escolar hagi donat positiu. Una vegada restaurades les classes finalitza aquesta modalitat de prestació de treball. Aquesta modalitat de treball s’ha de resoldre de manera ràpida i àgil per tal de garantir la seva finalitat i objectiu.

Salutacions i qualsevol aportació que ens feu serà molt ben rebuda.

Us seguirem informantdilluns, 10 d’agost de 2020  • Acordar que els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:
  • PRIMER EXERCICI (TORN LLIURE): del 15 de setembre al 15 d'octubre de  2020. 
  • SEGON EXERCICI ( TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL): del 15 de novembre al 15 de desembre de 2020. 
  • TERCER EXERCICI (TORN LLIURE I PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL): del 15 de febrer al 15 de març de 2021.


  • Acordar la data de realització del primer exercici per al proper 27 de setembre de 2020.

dimecres, 29 de juliol de 2020

OPOSICIONS CAIB 2019


A la Mesa Sectorial de Serveis Generals que se celebra avui, la Directora general de Funció Pública ens informa de:

COS SUPERIOR - el tercer exercici es realitzarà el 17 d’octubre

COS DE GESTIÓ - El primer exercici es realitzarà el 27 de setembre

sempre i quan les circumstàncies extraordinàries derivades del procés del COVID-19 no afectin a les dates de realització.

Vos seguirem informant!!!!

dilluns, 27 de juliol de 2020

Comunicat relatiu al tercer exercici COS SUPERIOR
El Tribunal Qualificador del Cos Superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears comunica que el tercer exercici es realitzarà en el mes d’octubre. En aquests moments no és possible concretar la data de realització per circumstàncies extraordinàries derivades del procés del COVID-19.
La data concreta de realització serà anunciada com a mínim amb un mes d’antelació a la realització de l’exercici.