dijous, 23 de juny de 2022

UGT INFORMA - Proposta provisional d'adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina

Imatge 4920961 

  • Relació provisional d'adjudicacions de llocs de treball i baremació llocs de feina concurs - Tota la informació aquí

 En data 23 de juny de 2022 es fa pública a la pàgina web http://ebap.caib.es i al tauler d’anuncis de l’EBAP la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre).

Les persones aspirants que no hagin esmenat els requeriments efectuats per les Comissions Tècniques de Valoració es declaren decaigudes en el dret d’aportar la documentació requerida per acreditar els mèrits al·legats.

Les persones participants poden veure la baremació de la plaça o places sol·licitades en el ►Portal de serveis al personal, anant a ►Concurs de trasllats, ►Llocs sol·licitats, i a la dreta de cadascun d’aquests es pot veure la baremació.

Les persones interessades hi poden formular reclamacions i/o sol·licitar audiència en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data d’exposició pública de la proposta provisional en la pàgina web de l’EBAP i en el tauler d’anuncis de l’EBAP (27 i 28 de juny).

Han de presentar l’escrit corresponent en el Registre General de l’EBAP dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si la persona candidata presenta l’escrit mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini esmentat ha d’avançar-la necessàriament a la Comissió mitjançant el correu electrònic oposicions@caib.es.

Les persones que sol·licitin audiència amb la Comissió Tècnica de Valoració s’han de personar a l’EBAP en l’horari i data que s’exposarà properament. Han de detallar a l’escrit els noms dels aspirants els expedients dels quals volen consultar.

La Relació provisional d'adjudicacions de llocs de treball i baremació llocs de feina concurs

 

dimarts, 14 de juny de 2022

UGT INFORMA - UGT confia en que el decreto ley de estabilización resuelva el problema de temporalidad del personal

UGT Servicios Públicos considera “positivo” el decreto ley de estabilización del personal público aprobado este lunes en el Consell de Govern porque da “mayor seguridad jurídica” a los acuerdos alcanzados con los sindicatos para afrontar el “problema de temporalidad” que tienen las plantillas.

El secretario general de UGT Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, ha afirmado que el decreto incluye un paquete de herramientas “muy potente” para encarar la “necesidad urgente” de estabilizar unas 10.000 plazas de la Administración balear.

Romero ha recordado que el acuerdo que incorpora el texto legislativo es fruto de “un gran consenso” al haber sido refrendado por el 91 por ciento de la representatividad de los empleados públicos de la comunidad autónoma.

A juicio del sindicato, el decreto ley posibilitará que “obtengan un puesto fijo” la gran mayoría de personas sobre las que la Administración “ha abusado”.

Asimismo, Romero ha explicado que se abordan reivindicaciones que llevan tiempo sobre la mesa, como la manera de proveer los puestos de trabajo.

“Durante el tiempo que duren los procesos extraordinarios para el personal temporal, se aplicarán los mismos criterios al personal fijo en su promoción interna”, ha afirmado Romero, que ha indicado que también se ha producido un “abuso indirecto” sobre el personal fijo por el hecho de que la ausencia de convocatorias ha impedido su promoción y movilidad.

Por ello, el decreto apuesta por la “movilidad” con un concurso abierto y permanente al que se podrá acoger tres veces al año el personal fijo.

Romero ha insistido en que los acuerdos alcanzados permiten “seguir trabajando” en la mejora de las condiciones del personal público de las Administraciones de Baleares, que son la “pieza fundamental” de los servicios públicos.

divendres, 10 de juny de 2022

dimecres, 25 de maig de 2022

Publicat al BOIB de 24/05/2022 la OPE de reducció de la temporalitat de Serveis Generals i les modificacions de les OPE de 2019, 2020 i 2021 del personal de la CAIB. Trobareu la informació detallada en el següent Informa

dimarts, 17 de maig de 2022


UGT-INFORMA

En la Mesa Sectorial celebrada 17 de maig de 2022, s'ha aprovat una reivindicació històrica d'UGT: l'Acord del sistema de provisió de CONCURS OBERT I PERMANENT. Aquest nou sistema millorarà la movilitat voluntària de les empleades i empleats públics, així com el desenvolupament professional dins l'administració, el que es tradueix en major agilitat i flexibilitat als concurs de trasllats.

Per un altra banda, s'ha aprovat un Acord per la millora temporal d'ocupació, és a dir, PROMOCIÓ INTERNA TEMPORAL, que permetrà al funcionari de carrera ocupar un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent del que pertanyi si té la titulació exigida, compleix els requisits del lloc i és funcionari de grup o subgrup immediatament inferior. Per tant, l'accés i la carrera vertical és ja una realitat.


Us seguirem informant!!!!

dimarts, 3 de maig de 2022

UGT INFORMA - LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES CONCURS DE TRASLLATS

   

 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre).

Trobareu tota la informació aquí

dilluns, 2 de maig de 2022

UGT INFORMAUGT ha sol.licitat a l'administració un calendari de negociacions 2022 per a la redacció dels criteris necessaris per al desenvolupament de la fase ordinària de carrera professional .


L'administració s'ha compromés, en el termini màxim de 3 mesos, a iniciar la negociació d'un text refós dels Acords de carrera amb la inclusió dels criteris per a la fase ordinària.


 En la Mesa Sectorial de dimecres 4 de maig ha de quedar tancat l'Acord de carrera on s'inclou el personal que a data 31/12/2015 estava en situació d'interinitat a la CAIB i complia els requisits exigits.
 

 

US CONTINUAREM INFORMANT!!!!!!!!!!

dimarts, 19 d’abril de 2022

CURS PREPARACIÓ OPOSICIONS PERSONAL SUBALTERN CAIB

 

S'impartirà del 17 de maig al 30 de juny. El curs inclou tècniques de memotècnia, temari i explicació dels temes per preparar el primer exercici.

Tota la informació sobre dates i inscripció la trobareu en el document adjunt 👇👇👇👇


dijous, 7 d’abril de 2022

UGT GUANYÀ DE NOU LES ELECCIONS AL BANC DE SANG I TEIXITS 


Celebrades les eleccions del Banc de sangUGT revalida la seva majoria i ha obtingut 4 delegats, d'un total de 8. 

La representació al Comitè d'Empresa s'ha repartit de la següent manera:
    • UGT: 4 delegats
    • USO: 3 delegats
    • CCOO: 2 delegats
Des d'aquí volem donar les gràcies al suport dels que hi han recolzat el projecte d'UGT, estem molt contents dels resultats obtinguts.

Continuarem treballant per un sindicalisme que prevalgui la negociació i el treball sindical seriós amb ESFORÇ, DIÀLEG, INTEGRACIÓ, CONSENS I TRANSPARÈNCIA.

La nostra sincera ENHORABONA a les delegades i delegats pel seu treball i implicació.

dilluns, 28 de març de 2022

UGT INFORMA - COS AUXILIAR: INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PRIMER EXERCICI

 

 

Es fan públiques les instruccions per a la realització del primer exercici per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears:

Instruccions per als aspirants.

Acords del Tribunal Qualificador del cos auxiliar

Es fan públics els acords que ha adoptat el Tribunal Qualificador del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB en relació amb el desenvolupament del primer exercici:

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge digital ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

3. Una vegada que s’hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat el seu exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s’interromprà per aquesta circumstància. En cas d’haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s’interromprà i es podrà recuperar.

4. Les persones aspirants que surtin abans d'una hora d'haver iniciat l'examen no podran endur-se'n cap paper.

5. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

6. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

En un proper comunicat es publicarà la distribució per aules de les persones aspirants.

 

US SEGUIREM INFORMANT!!!!!!!!!!

 

divendres, 18 de març de 2022

UGT INFORMA - MESA GENERAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES ILLES BALEARS

 

UGT INFORMA - CAMPANYA RENDA 2021del 6 d'abril al 27 de juny

Si ets afiliat/ada i necessites ajuda per fer la declaració d'hisenda, truca per demanar cita prèvia al 664 288 495 de 10'00 a 12'00 hores.

UGT INFORMA - CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE MAIG DE 2022: informació general i d'inscripció

 


Amb data 17 de març s'han convocat les proves de llengua catalana Maig 2022. 

Termini d'inscripció: Del 17 al 30 de març de 2022

Trobareu tota la informació al següent enllaç: dgpoling.caib.cat


UGT INFORMA - Mesa de negociació de les Administracions Públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

 

 

Conclusió de la Mesa per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears

 

SEGUIREM INFORMANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dimarts, 15 de març de 2022

PROMOCIÓ INTERNA DELS FUNCIONARIS DE CARRERA EQUIPARABLE ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ QUE MARCA LA LLEI 20/2021Des d’UGT insistim en què s’ha de donar una resposta al personal funcionari de carrera de l’administració de la CAIB, que faciliti un procediment excepcional en la progressió dins l’administració. Processos de promoció interna equiparables als que determina la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, amb la consegüent reducció de temaris, proves no eliminatòries, borsins preferents… i tot en mires a aconseguir una progressió efectiva del personal funcionari de carrera.

Descarrega el document