dimarts, 27 d’abril de 2021

UGT INFORMA - Comissió de seguiment grups bimbolla 👇👇👇

 Celebrada la comissió de seguiment per la desescalada, UGT ha manifestat el seu desacord a la proposta inicial que ens ha presentat l'Administració. Trobaràs tota la informació en el següent informa 

dilluns, 26 d’abril de 2021

UGT-INFORMA👇👇👇👇 Comissió seguiment grups bimbolla

La comissió de seguiment s'ha posposat fins demà peqruè l'Administració no ens ha facilitat la proposta de desescalada, però ens ha informat que està prevista la desescalada progressiva de:
- 3 de maig: caps de secció i asimilats
- 10 de maig: caps de negociat i asimilats
- 17 de maig: la resta de personal
 

Demà ens reunirem a les 9h i a continuació us informarem detalladament.

UGT T'INFORMA 👇👇👇👇Mesa Sectorial 26/04/2021

Avui s'ha celebrat la Mesa Sectorial i entre altres temes s'ha xarrat del concurs, de la carrera i el punt del dia que era la convocatòria de borsí d'auxiliar de naturalesa simplificada. Trobaràs tota la informació en el següent informa. 

 

dijous, 22 d’abril de 2021

UGT T'INFORMA 👇👇👇

Des d'UGT i arran dels darrers rumors sobre la no convocatòria del concurs de trasllats, us volem informar que la setmana passada varem registrar a Funció Pública dos documents sobre el concurs de trasllats:

1. Incloure en la propera Mesa Sectorial, la convocatòria de provisió dels llocs de treball, vacants i amb dotació pressupostària, corresponents al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels sistemes de concurs de mèrits o de lliure designació.

2. Que comencin quan més aviat millor, les negociacions referents a la convocatòria de provisió de llocs de treball, vacants i amb dotació pressupostària, corresponents al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels sistemes de concurs de mèrits o de lliure designació.

Demanam que en cas de no complir-se les dates que fins ara l’Administració ens ha facilitat, se'ns doni una explicació clara de la no convocatòria del concurs.


En tenir més informació us la farem arribar.

Adjuntam els documents per a què els podeu consultar


 

dilluns, 29 de març de 2021

 
UGT-INFORMA. Mesa Sectorial Serveis Generals (29/03/2021)

1. Punt únic. Modificació de llocs de treballL’administració ens ha presentat avui la creació de 5 nous llocs de feina de cap de departament i 1 de secretaria personal, tots ells de lliure designació (L) i obertes a totes les administracions (A5). Totes aquestes places es creen per gestionar i coordinar el finançament dels fons europeus que rebrà balears (Next Generation EU).

Tota la part social ha votat EN CONTRA d’aquesta proposta que bé imposada per un decret, per tant, cap marge de negociació. 

Des d’UGT no dubtam de la importància d’aquestes places, però no podem entendre perquè es creen places obertes a altres administracions sense mirar primer entre el mateix personal de la CAIB. Creiem sincerament que hi ha personal qualificat en aquesta administració, que aquestes places s’haurien d’ocupar per concurs i no per lliure designació.

Per tant, el millor sistema per cobrir aquestes places de nova creació és per concurs, garantint la lliure concurrència, valorant la formació, l’experiència, competències professionals… tots ells ítems avaluables dins la carrera professional.

L’administració, escoltades les propostes de la part social ens indica que és competència del Govern fixar la seva estructura, que entén les nostres propostes, però que la proposta inicial de creació d’aquests llocs de feina i manté tal com l’administració ha presentat.

Us seguirem informant!!!

divendres, 12 de març de 2021

UGT T’INFORMA 👇👇👇 Mesa tècnica 12/03/2021

Avui s'ha celebrat la Mesa tècnica per establir prioritats en la negociació dels temes a tractar amb l'Administració. La prioritat principal ha estat la carrera professional, la pròxima setmana l'Administració ens presentarà l'esborrany d'Acord de carrera professional en que s'inclourà al personal interí, es determinaran els ítems de carrera per pujar de nivell i es negociarà la convocatòria ordinària. De moment i a l'espera del pronunciament del TSJ la data d'efectes econòmics serà 01/01/2021 per al personal interí.
En segon lloc hem manifestat la prioritat del concurs de trasllats, estan a l'espera de la reorganització de l'estructura orgànica arran de les darreres modificacions del Govern i es detallaran els llocs susceptibles de teletreball a la RLT.


US SEGUIREM INFORMANT!!!!!

divendres, 5 de març de 2021

UGT T’INFORMA 👇👇👇 

Celebrada la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB, continuació de la Mesa de 26 de febrer, l’Administració ens informa:

Concurs de trasllats

La Directora general ens informa que el concurs de trasllats es retardarà degut a la reestructuració del GOIB. Es preveu que per al proper mes de juny.


Carrera professional interins

Està previst que al llarg de la propera setmana ens facin arribar la proposta d'acord per incloure al personal interí. 


Procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada

L’Administració ens ha presentat una proposta de selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable, que s’incorporarà com a Disposició addicional quarta dins un Decret, en la qual es valorarà:

    • L’experiència professional com a empleat públic en qualsevol administració

    • El nivell de coneixements de català 

  • La prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural


UGT entén la urgència que té l’Administració per a la creació d’aquests borsins, però, el que realment es necessita  es la revisió i modificació del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la CAIB.


Acord Marc

UGT reitera que fins que no se resolgui el conflicte del 2,9%, no signarem cap Acord. Això no significa que no estiguem disposats a negociar en les diferents Mesas Sectorials. La Directora general ens convocarà el proper 12 de març a una Mesa tècnica per a prioritzar els temes de l’Acord marc i dins la setmana del 15 de març se’ns convocarà a una Mesa General d’Empleats Públics.  


        US SEGUIREM INFORMANT!!!!!

divendres, 26 de febrer de 2021

UGT INFORMA 👇👇👇 COMISSIÓ DE SEGUIMENT (GRUPS BIMBOLLA) de 26 de febrer de 2021

comissió de seguiment (grups bimbolla)

26 de febrer de 2021

Celebrada la COMISSIÓ DE SEGUIMENT de l’Acord de Consell de Govern de dia 14 de desembre de 2020 (grups bimbolla), on l’Administració ens ha presentat una proposta de modificació de les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació dels serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en els llocs de treball, s’ha acordat la incorporació a partir del dia 8 de març de 2021, de manera progressiva, i d’acord amb les necessitats de cada unitat orgànica, del personal empleat públic que ocupi els llocs de treball següents:

  • Els caps de departament.

  • Els caps de servei.

  • Els secretaris/es personals, quan no sigui possible establir torns de feina.

Queden exceptuades d’aquesta obligació les persones incloses en l’apartat anterior que tenguin autoritzada la prestació de serveis mitjançant la modalitat de teletreball, d’acord amb el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les quals es mantenen les condicions de l’autorització inicial; i el personal vulnerable que tingui la condició de grup vulnerable a la COVID-19 d’acord amb la definició establerta pel Ministeri de Sanitat, i així ho aconselli el Servei de Prevenció.

El primer esborrany que ens ha presentar l’administració no complia les expectatives per garantir una desescalada progressiva i segura per les empleades i empleats públics d’aquesta administració.

Des d’UGT hem manifestat la nostra disconformitat a aquest primer esborrany, un acord precipitat e innecessari, necessitem un acord de desescalada progressiu, que no sigui generalista, que s’adeqüe a les necessitats de cada unitat orgànica i sobretot que no sigui contrari a les recomanacions de salut pública.

La DG ha escoltat la part social i ha rectificat la redacció d’aquest esborrany, incorporant les propostes que anam fent i per tant, tota la part social ha votat a favor.

El document aprovat també inclou la retroactivitat al punt de partida, és a dir, igual que s’estan aplicant ara els grups bimbolla, en cas de que la situació empitjori.


US SEGUIREM INFORMANT!!!!

dilluns, 15 de febrer de 2021

UGT INFORMA- CURSOS EBAP 👇👇👇👇

 

L’EBAP ha publicat la convocatòria d’activitats formatives primer trimestre 2021

Al BOIB núm 019, de  13 de febrer de 2021 es va publicar l'Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’11 de febrer de 2021 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any 2021
 

El termini d'inscripció és del 15 al 24 de febrer.

Més informació: 

BOIB núm. 019

PLANS DE FORMACIÓ EBAP

divendres, 5 de febrer de 2021

UGT INFORMA - MESA SECTORIAL DE SERVEIS GENERALS DE LA CAIB 👇👇👇👇👇

Celebrada la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB vos informam que tant l’STEI com el nostre sindicat UGT hem manifestat a l’administració que no signaren cap Acord Marc de legislatura mentre no es desbloquegi el conflicte generat pel 2% del 2020 i el 0.9% del 2021. Trobam que és un tema prioritari per les nostres empleades i empleats públics, no podem avançar sinó es produeix una resolució satisfactòria a les nostres propostes que ara vos recordam:

UGT INFORMA 👇👇👇


CONCURSOS I OPOSICIONS

S’està celebrant avui, la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB, i la direcció de l’EBAP en informa de:


  • OFERTA PÚBLICA 2020- OPOSICIONS, anuncien des de l’Ebap que queden suspesos tots els exàmens fins nou avís i, que, durant el mes d’octubre es farà un calendari de reinici de l’activitat.

  •  PROCESSOS SELECTIUS 2018-2019: En relació a les convocatòries que resten pendents de la OPE 2018-2019, l’EBAP confeccionarà un calendari, durant el mes de març, que permeti integrar el gran volum de sol·licituds, per quinzenes durant els pròxims 6 mesos, per poder integrar cada una de les convocatòries.

  • CONCURS DE TRASLLATS 1R TRIMESTRE 2021- L’Administració està elaborant un esborrany amb les bases del concurs. Durant el mes de febrer ens farà arribar a la part social aquest esborrany per que les puguem revisar. Tenen previst convocar el concurs a principi del 2on semestre. De moment l’Administració te intenció de fer continuïtat a la valoració de mèrits respecte als concursos anteriors.

dilluns, 25 de gener de 2021

UGT-INFORMA. Grups bimbolla 👇👇👇

Finalitzada la reunió d’avui 25 de gener amb Directora General de Funció Pública i Administracions Públiques, la Comissió de Seguiment de l'Acord del Consell de govern de dia 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball i analitzada la possibilitat de prorrogar les mesures contingudes en l'annex 1 d'aquest acord, per unanimitat:

Es prorroguen les mesures i es mantenen tots els punts de l’Acord inicial fins a la data de finalització de l’Estat d’Alarma, 8 de maig de 2021, salvo que la situació en la que ens trobem millori.

Atesa la situació sanitària existent i per tal de salvaguardar la salut de totes i tots UGT ha recolçat la pròrroga d'aquest Acord.

dimarts, 19 de gener de 2021

🤝 UGT-INFORMA 🤝

NEGOCIACIÓ RECUPERACIÓ DE RETALLS ANY 2020 I 2021


Avui 19 de gener a la Mesa General dels empleats públics convocada per trobar una solució al conflicte generat pel retall del 2.9%, la Directora General de Funció Pública ens ha presentat la proposta inicial.

Primer, incrementar en un 0,9 per cent, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, les retribucions bàsiques fixades en l'article 18 apartat cinc de la Llei 11/2020.

Segon, fixar una minoració d'alguns conceptes retributius propis del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Davant d’aquesta proposta inacceptable la part social en bloc ha manifestat el seu malestar, disconformitat, decepció i rebuig sense pal•liatius amb aquesta, si es pot dir d’alguna manera, PROPOSTA.

La Directora ens demana que la part social faci una proposta conjunta per arribar a un acord.

UGT recull el guant de l’administració i llança una proposta concreta i consensuada amb la resta de la part social, com ha resultat del diàleg a les reunions promoguda per aquest sindicat.👇🏽👇🏽👇🏽


Pujada del 0.9% per a l’any 2021 INMEDIATAMENT i que s'iguali el complement de destí amb el dels Pressupostos Generals de l'Estat.

CALENDARITZACIÓ de la recuperació del 2% en tres trams, abans de la finalització d’aquesta legislatura:

33% a una pròxima nòmina de gener o febrer de 2021.

33% a la nòmina de gener 2022.

34% a la nòmina de gener 2023.

Juntament amb les quanties que es generen amb els increments no aplicats, de manera que al gener de 2023 s'aplicarien les quantitats correctes si no s'hagués produït la NO aplicació dels increments en els exercicis 2020 i 2021

 

 


 

UGT INFORMA - Grups bimbolla 👇👇👇👇

Dilluns, 25 de gener la Directora General de Funció Pública i Administracions Públiques ens ha  convocat a la reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord del Consell de govern de dia 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball i amb l'objectiu d'analitzar la possibilitat de prorrogar les mesures contingudes en l'annex 1 d'aquest acord.

Atesa la situació sanitària existent i per tal de salvaguardar la salut de totes i tots UGT recolzarà la pròrroga d'aquest Acord.