dijous, 1 de desembre de 2022

PUBLICADA LA BASE DE DADES DE PREGUNTES I RESPOSTES

 

S'ha publicat la base de dades de preguntes i respostes del procés d'estabilització per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial i del personal laboral de la CAIB. La versió en castellà de la base de preguntes serà publicada en breu.

 

Trobareu les preguntes i respostes en el següent enllaç:

 https://intranet.caib.es/sites/mesatemporalitat/ca/inici

 

 

dimecres, 30 de novembre de 2022

BATERIA DE PREGUNTES DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ

dissabte, 5 de novembre de 2022

 

Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la CAIB


Es fa pública la Resolució per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, en el procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 16 de setembre de 2022. A excepció del Cos Facultatiu Superior de l'especialitat de tècnic en ocupació i mercat de treball i del Cos Facultatiu Tècnic de l'especialitat de conservació i restauració de documents gràfics, els quals encara estan en termini de presentació de sol·licituds.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment.

Podeu consultar les llistes esmentades en aquesta pàgina web del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) accedint al tràmit corresponent i la seu electrònica www.caib.es.


dilluns, 24 d’octubre de 2022

UGT INFORMA - MESA SECTORIAL DE SERVEIS GENERALS 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

 

Avui 24 d’octubre ha tingut lloc la Mesa Sectorial de Serveis Generals


Per una banda i després de nombroses peticions per part d'UGT , informar-vos que hem començat la negociació dels criteris que han de regir per pujar de nivell en la carrera professional (avaluació de l'acompliment, formació...), establir aquests criteris és imprescindible per a la propera convocatòria de carrera i des d'aquest sindicat reivindicam que negociats i aprovats els criteris es convoqui tan aviat com es pugui, la convocatòria ordinària de carrera professional del personal funcionari i laboral de la CAIB.

 


Per una altra banda, comentar-vos que les convocatòries de promoció interna i de torn lliure" es publicaran abans de finalitzar l'any. 

 

Finalment, en el torn obert de paraules la drectora general de Funció Pública ens ha informat que el pagament de carrera professional del personal interí que tenia dret segons els darrers Acords es cobrarà en la nòmina d'aquest més.

 

Us continuarem informant de qualsevol novetat!!!!!!!!!

divendres, 21 d’octubre de 2022

dissabte, 17 de setembre de 2022

UGT INFORMA-CONVOCATÒRIES PROCESSOS ESTABILITZACIÓ


En data 17 de setembre es publica al BOIB la convocatòria del processos d’estabilització de l’ocupació temporal prevists a la Llei 20/2021, de 28 de desembre de la CAIB. Concretament es publiquen els processos de concurs de mèrits i concurs-oposició per a l’accés a la CAIB com a personal funcionari i laboral.

El termini de presentació d’instàncies es de 20 dies hàbils i comença a comptar des del dia següent a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tant, el termini de presentació d’instàncies finalitza dia 17 d’octubre de 2022.

El tràmit per a la presentació d’instàncies serà únicament telemàtic a través de la pàgina web de l’EBAP http://oposicions.caib.es i per accedir heu de disposar de DNI/Certificat electrònic, Cl@ve PIN o Cl@ve permanent.

CONVOCATÒRIES

Procés d’estabilització personal funcionari concurs de mèrits:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/122/1119311

Procés d’estabilització personal funcionari concurs-oposició: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/122/1119275

Procés d’estabilització personal laboral concurs de mèrits:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/122/1119290

Procés d’estabilització personal laboral concurs-oposició:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/122/1119311

 

L’EBAP posarà a disposició dels qui ho necessiten, 3 persones per ajudar a emplenar el tràmit telemàtic en horari de 9h a 18h a Mallorca i de 9h a 14h a Menorca i Eivissa i es podrà sol·licitar cita prèvia.

Si teniu qualsevol dubte, contactau amb nosaltres.


US SEGUIREM INFORMANT!!!

 

dimarts, 6 de setembre de 2022

UGT INFORMA - CONCURS DE TRASLLATS

 

 


En data 6 de setembre de 2022 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment per proveir-los aprovat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre.


El termini de presa de possessió començarà a comptar-se des del dia següent al del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


No obstant això, s'ajorna el cessament en el lloc de feina vint dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb les propostes dels titulars de les conselleries.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones excloses poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució

dilluns, 5 de setembre de 2022

UGT INFORMA

 

En data 5 de setembre de 2022 es fa pública a la pàgina web http://ebap.caib.es i al tauler d’anuncis de l’EBAP la proposta definitiva d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre).

Les persones participants poden veure la baremació de la plaça o places sol·licitades en el ►Portal de serveis al personal, anant a ►Concurs de trasllats, ►Llocs sol·licitats, i a la dreta de cadascun d’aquests es pot veure la baremació.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’aquesta publicació.

dimecres, 10 d’agost de 2022

CARRERA PROFESSIONAL. Llista provisional del personal funcionari interí amb dret a carrera
Publicat al BOIB de 9 d'agost de 2022 la "Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publica la llista provisional del personal funcionari interí inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015"

Per tant, si compliu els requisits heu de comprovar que figureu al llistat i que el nivell d'enquadrament i els dies sobrers siguin correctes.

Teniu 10 dies hàbilscomptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista en el Butlletí Oficial de les Illes Balears , perquè si no estàs d'acord puguis presentar les reclamacions que consideres oportunes, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar per renunciar a participar-hi.


Qualsevol dubte, contacta amb nosaltres

dijous, 4 d’agost de 2022

UGT censura la privatización del Servicio de Información a la Ciudadanía del Govern

UGT Servicios Públicos ha censurado este jueves la privatización a partir de septiembre del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía que depende de la Conselleria de Asuntos Sociales.

Este servicio del Govern balear constituye el primer paso de información a la ciudadanía y gestión de las ayudas y prestaciones sociales autonómicas a las que tiene derecho, como la renta social garantizada o las relacionadas con la dependencia.

UGT Servicios Públicos lamenta la externalización del Servicio de Información a la empresa Intress, la única que se ha presentado al concurso, por valor de más de 4 millones y medio de euros durante seis años.

“La privatización va en dirección contraria al modelo de apostar por lo público que hasta ahora ha mantenido el Govern”, ha criticado UGT Servicios Públicos, que teme que se pierda el carácter social del Servicio de Información y la sensibilidad con la que se trata a la ciudadanía más vulnerable y se sustituya por “prioridades de rentabilidad económica”.

En plantilla tiene actualmente a siete profesionales que atienden de media a unas 42.000 personas por año, casi 30.000 de ellas de manera presencial. A finales de julio se les comunicó que pasarían a realizar tareas administrativas de otros departamentos sin que se haya informado del proceso de externalización a los representantes sindicales en la mesa sectorial de servicios generales.

“Se debería haber informado a los sindicatos porque estas personas verán modificadas de manera sustancial sus condiciones laborales”, se ha quejado UGT Servicios Públicos.

Otra de las críticas de la organización sindical es que esta externalización se ha hecho de forma paralela al proceso de estabilización de las plantillas y ha “interferido” en su desarrollo.

Ha añadido que el proceso de privatización de este Servicio de Información de la Conselleria de Asuntos Sociales se ha realizado de manera “improvisada” y “precipitada” porque el pasado marzo salieron las bases de la adjudicación y hace menos de un año que se convocó el concurso de traslados con el que se han adjudicado plazas para este servicio.

Asimismo, considera que ha habido “oscurantismo” por no informar a la plantilla hasta la semana pasada, coincidiendo con el periodo vacacional y de forma verbal, y porque no ha habido participación sindical.

UGT Servicios Públicos insiste en que privatizar “no es la solución”, ya que supone “delegar” la responsabilidad de la Administración y “desentenderse” a través del pago a una empresa con dinero de la ciudadanía.

“Lo realmente eficiente y estable es aumentar las plantillas del personal para dar mejor servicio a la ciudadanía”, ha defendido.

Por todo ello, UGT Servicios Públicos solicita replantear la decisión de privatizar este Servicio de Información del Govern por no tener por qué ser “firme”, de lo contrario, ha dicho, significará “reconocer el fracaso de su gestión por parte de la Conselleria de Asuntos Sociales”.dimarts, 19 de juliol de 2022

UGT INFORMA - Fase extraordinària CARRERA PROFESSIONAL

 


Al BOIB d'avui 19 de juliol s'ha publicat l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022, relatiu a la inclusió de la fase extraordinària d'implantació del personal laboral temporal i funcionari interí no enquadrat en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera al personal laboral temporal i extensions de sentència al personal funcionari interí, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d'aquest col·lectiu que no es preveien en els documents originals i que resulten necessaris per al desenvolupament de la carrera professional i que són aplicables a tot el personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació dels diferents acords de carrera professional dels serveis generals.  

Trobareu tota la informació en el BOIB adjunt - BOIB 19_07_2022

divendres, 15 de juliol de 2022

UGT INFORMA - Cos subaltern. Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, i dels llocs i de la data de realització del primer exercici

En data 2 de juliol de 2022 es publica al BOIB la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data de realització del primer exercici.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent: Llista definitiva admesos y exclosos y data examen

Primer exercici del cos subaltern (torn lliure, torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat):

Data: 10 de setembre de 2022

Hora: 9:30

Lloc:

  • Mallorca: Campus de la UIB (Ctra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma)
  • Menorca: Institut Joan Ramis i Ramis (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó)
  • Eivissa: Institut Quartó del Rei (C. de Rafael Sáinz de la Cuesta, 5, 07849 Santa Eulària des Riu)

 

UGT INFORMA- Cos auxiliar. Indicacions sobre la normativa que s’admet utilitzar en el segon exercici

 El Tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb la realització del segon exercici, informa que:

El Tribunal no facilitarà la posada a disposició als aspirants de cap tipus de normes legals.

• Els aspirants podran fer ús dels textos normatius en paper que duguin el dia de
l’examen tenint en compte el que s’assenyala a continuació sobre les característiques dels textos normatius:

• Es poden utilitzar codis de textos normatius originals (inclosos aquells que contenen anotacions, concordances i remissions), així com textos legals impresos o fotocopiats. Ara bé, no es permeten codis comentats amb doctrina i/o jurisprudència (tipus codi administratiu “Aranzadi“).

• Es poden utilitzar versions consolidades de la normativa.

• Els textos poden estar subratllats però no poden dur cap anotació escrita.

• Els textos poden tenir marcadors adhesius.

• No es permetrà utilitzar el Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears.

Així mateix es recorda que, d'acord amb el punt 9.3 de les bases específiques de la convocatòria, el desenvolupament del segon exercici s’ha d’ajustar a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.

Trobareu la informació al següent enllaç: Cos auxiliar administratiu

divendres, 8 de juliol de 2022

UGT INFORMA- PROPOSTA BAREM DE MÈRITS

 


 Valorem positivament el suport de la majoria de la part social a la proposta que UGT va traslladar en l'anterior Mesa Sectorial sobre el percentatge de 60/40 per al concurs de mèrits en el torn lliure, en les ofertes públiques del 2019, 2020 i 2021.
El barem de mèrits per a la promoció interna s'estableix en els mateixos termes que en el procés d'estabilització de 60/40.

dimarts, 5 de juliol de 2022

CURSOS GRATUÏTS PER AFILIATS, HOMOLOGATS PER L'EBAP


 Cursos on line 1er curs gratis per afiliat i 5€ per cada curs posterior

Homologacions sol·licitades a l’Escola d’Administració Pública (EBAP)

25 hores per curs

1a edició: de 22/07 a 25/08
2a edició: de 16/08 a 15/09

 

  Cursos

 

 Preus

  • 1er curs gratis i 5€ per cada curs posterior que es realitzi per a PERSONES AFILIADES UGT Serveis Públics Illes Balears .
  • 1er curs a 5€ i 20€ per cada curs posterior que es realitzi per a PERSONES AFILIADES menys d’1 any a UGT Serveis Públics Illes Balears. 
  • Els cursos es cobraran a 20€ per a PERSONES AFILIADES a altres federacions d'UGT. 
  • 50€ per cada curs per a persones NO AFILIADES

Aquests cursos estan destinat a persones que acreditin la seva condició d'empleat públic i prestin el seu servei en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (inclou el personal de conselleries, organismes autònoms, consorcis i entitats públiques empresarials). Per això hauran d'aportar en la inscripció la capçalera de la darrera nòmina, NO ÉS NECESSARI APORTAR CERTIFICAT D'AFILIACIÓ (es comprovarà d'ofici).

En cas que quedin places vacants, podran participar el personal de la resta d'ens del sector públic autonòmic, el personal empleat públic dels organismes i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l'EBAP i les empleats públics d'altres administracions de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma i dels ens que depenen d'ella.

No poden participar els col·lectius professionals següents:

a) El personal dels cossos docents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b) El personal estatutari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

c)El personal dels cossos de policia local i d'emergències.


ABANS D'EFECTUAR LA COMANDA DELS CURSOS LLEGIR DETINGUDAMENT LA GUIA ADJUNTA