divendres, 26 de febrer de 2021

UGT INFORMA 👇👇👇 COMISSIÓ DE SEGUIMENT (GRUPS BIMBOLLA) de 26 de febrer de 2021

comissió de seguiment (grups bimbolla)

26 de febrer de 2021

Celebrada la COMISSIÓ DE SEGUIMENT de l’Acord de Consell de Govern de dia 14 de desembre de 2020 (grups bimbolla), on l’Administració ens ha presentat una proposta de modificació de les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació dels serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en els llocs de treball, s’ha acordat la incorporació a partir del dia 8 de març de 2021, de manera progressiva, i d’acord amb les necessitats de cada unitat orgànica, del personal empleat públic que ocupi els llocs de treball següents:

  • Els caps de departament.

  • Els caps de servei.

  • Els secretaris/es personals, quan no sigui possible establir torns de feina.

Queden exceptuades d’aquesta obligació les persones incloses en l’apartat anterior que tenguin autoritzada la prestació de serveis mitjançant la modalitat de teletreball, d’acord amb el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les quals es mantenen les condicions de l’autorització inicial; i el personal vulnerable que tingui la condició de grup vulnerable a la COVID-19 d’acord amb la definició establerta pel Ministeri de Sanitat, i així ho aconselli el Servei de Prevenció.

El primer esborrany que ens ha presentar l’administració no complia les expectatives per garantir una desescalada progressiva i segura per les empleades i empleats públics d’aquesta administració.

Des d’UGT hem manifestat la nostra disconformitat a aquest primer esborrany, un acord precipitat e innecessari, necessitem un acord de desescalada progressiu, que no sigui generalista, que s’adeqüe a les necessitats de cada unitat orgànica i sobretot que no sigui contrari a les recomanacions de salut pública.

La DG ha escoltat la part social i ha rectificat la redacció d’aquest esborrany, incorporant les propostes que anam fent i per tant, tota la part social ha votat a favor.

El document aprovat també inclou la retroactivitat al punt de partida, és a dir, igual que s’estan aplicant ara els grups bimbolla, en cas de que la situació empitjori.


US SEGUIREM INFORMANT!!!!

dilluns, 15 de febrer de 2021

UGT INFORMA- CURSOS EBAP 👇👇👇👇

 

L’EBAP ha publicat la convocatòria d’activitats formatives primer trimestre 2021

Al BOIB núm 019, de  13 de febrer de 2021 es va publicar l'Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) d’11 de febrer de 2021 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any 2021
 

El termini d'inscripció és del 15 al 24 de febrer.

Més informació: 

BOIB núm. 019

PLANS DE FORMACIÓ EBAP

divendres, 5 de febrer de 2021

UGT INFORMA - MESA SECTORIAL DE SERVEIS GENERALS DE LA CAIB 👇👇👇👇👇

Celebrada la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB vos informam que tant l’STEI com el nostre sindicat UGT hem manifestat a l’administració que no signaren cap Acord Marc de legislatura mentre no es desbloquegi el conflicte generat pel 2% del 2020 i el 0.9% del 2021. Trobam que és un tema prioritari per les nostres empleades i empleats públics, no podem avançar sinó es produeix una resolució satisfactòria a les nostres propostes que ara vos recordam:

UGT INFORMA 👇👇👇


CONCURSOS I OPOSICIONS

S’està celebrant avui, la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB, i la direcció de l’EBAP en informa de:


  • OFERTA PÚBLICA 2020- OPOSICIONS, anuncien des de l’Ebap que queden suspesos tots els exàmens fins nou avís i, que, durant el mes d’octubre es farà un calendari de reinici de l’activitat.

  •  PROCESSOS SELECTIUS 2018-2019: En relació a les convocatòries que resten pendents de la OPE 2018-2019, l’EBAP confeccionarà un calendari, durant el mes de març, que permeti integrar el gran volum de sol·licituds, per quinzenes durant els pròxims 6 mesos, per poder integrar cada una de les convocatòries.

  • CONCURS DE TRASLLATS 1R TRIMESTRE 2021- L’Administració està elaborant un esborrany amb les bases del concurs. Durant el mes de febrer ens farà arribar a la part social aquest esborrany per que les puguem revisar. Tenen previst convocar el concurs a principi del 2on semestre. De moment l’Administració te intenció de fer continuïtat a la valoració de mèrits respecte als concursos anteriors.

dilluns, 25 de gener de 2021

UGT-INFORMA. Grups bimbolla 👇👇👇

Finalitzada la reunió d’avui 25 de gener amb Directora General de Funció Pública i Administracions Públiques, la Comissió de Seguiment de l'Acord del Consell de govern de dia 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball i analitzada la possibilitat de prorrogar les mesures contingudes en l'annex 1 d'aquest acord, per unanimitat:

Es prorroguen les mesures i es mantenen tots els punts de l’Acord inicial fins a la data de finalització de l’Estat d’Alarma, 8 de maig de 2021, salvo que la situació en la que ens trobem millori.

Atesa la situació sanitària existent i per tal de salvaguardar la salut de totes i tots UGT ha recolçat la pròrroga d'aquest Acord.

dimarts, 19 de gener de 2021

🤝 UGT-INFORMA 🤝

NEGOCIACIÓ RECUPERACIÓ DE RETALLS ANY 2020 I 2021


Avui 19 de gener a la Mesa General dels empleats públics convocada per trobar una solució al conflicte generat pel retall del 2.9%, la Directora General de Funció Pública ens ha presentat la proposta inicial.

Primer, incrementar en un 0,9 per cent, amb efectes de dia 1 de gener de 2021, les retribucions bàsiques fixades en l'article 18 apartat cinc de la Llei 11/2020.

Segon, fixar una minoració d'alguns conceptes retributius propis del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Davant d’aquesta proposta inacceptable la part social en bloc ha manifestat el seu malestar, disconformitat, decepció i rebuig sense pal•liatius amb aquesta, si es pot dir d’alguna manera, PROPOSTA.

La Directora ens demana que la part social faci una proposta conjunta per arribar a un acord.

UGT recull el guant de l’administració i llança una proposta concreta i consensuada amb la resta de la part social, com ha resultat del diàleg a les reunions promoguda per aquest sindicat.👇🏽👇🏽👇🏽


Pujada del 0.9% per a l’any 2021 INMEDIATAMENT i que s'iguali el complement de destí amb el dels Pressupostos Generals de l'Estat.

CALENDARITZACIÓ de la recuperació del 2% en tres trams, abans de la finalització d’aquesta legislatura:

33% a una pròxima nòmina de gener o febrer de 2021.

33% a la nòmina de gener 2022.

34% a la nòmina de gener 2023.

Juntament amb les quanties que es generen amb els increments no aplicats, de manera que al gener de 2023 s'aplicarien les quantitats correctes si no s'hagués produït la NO aplicació dels increments en els exercicis 2020 i 2021

 

 


 

UGT INFORMA - Grups bimbolla 👇👇👇👇

Dilluns, 25 de gener la Directora General de Funció Pública i Administracions Públiques ens ha  convocat a la reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord del Consell de govern de dia 14 de setembre de 2020 pel qual es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics en l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma i del sector públic instrumental, per tal de reduir la presència dels empleats públics en el lloc de treball i amb l'objectiu d'analitzar la possibilitat de prorrogar les mesures contingudes en l'annex 1 d'aquest acord.

Atesa la situació sanitària existent i per tal de salvaguardar la salut de totes i tots UGT recolzarà la pròrroga d'aquest Acord.

dimarts, 5 de gener de 2021

RETALLADA DE SALARIS AL PERSONAL FUNCIONARI

MINORACIÓ EN L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE L'ANY 2020. Retallada de les retribucions complementàries per al 2021.Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021, pel qual es ratifiquen els acords resultants de l’ Acord del Consell de Govern de 7 d’agost de 2020 i es concreten els conceptes retributius objecte de minoració en l’exercici pressupostari de l’any 2020

El dia 7 d'agost de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual s'aprova l'increment del 2 per cent de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic. 

Aquest Acord va aprovar, per una part, l'increment de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic al qual sigui aplicable l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; i per l'altra, l'increment de l'antiguitat per al personal comprès en els articles 12 a 20 de la Llei 9/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al qual no sigui d'aplicació l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Així mateix, l'Acord establia que aquest increment s'ha de compensar mitjançant la disminució del complement retributiu que es determini una vegada aprovada la norma que ho determini, i que l'aplicació d'aquest increment s'ha de dur a terme en la mateixa nòmina en què es produeixi el decrement compensatori. 

En definitiva, que per una banda ens puguen les retribucions bàsiques del 2% que marca la normativa estatal, i per l'altra se'ns redueixen les retribucions complementàries del 2%. 

Les quanties que veurem minoritzades en la nòmina de gener de 2021 són:

A) Complement de productivitat compensada. Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, dels quals 183,96 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 26,5 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, dels quals 153,12 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 25,28 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, dels quals 140,16 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 23,36 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

B) Complement de comunitat autònoma. Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari docent no universitari, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

C) Complement específic. Aquest complement, propi del personal estatutari del Servei de Salut i del personal funcionari d'Atenció pública domiciliària, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en el mesos de juny i de desembre. 


BOIB núm. 002- 5 de gener de 2021

divendres, 18 de desembre de 2020

UGT INFORMA

MSSG 17 de desembre de 2020 (continuació de la mesa de 4 de desembre)
En la Mesa Sectorial celebrada el 4 de desembre varen quedar punts per tractar, entre ells l’Acord Marc de legislatura o la petició d’UGT de Convocatòria carrera professional ordinària. Pots llegir tota la informació en el següent informa👇👇👇👇

divendres, 4 de desembre de 2020

UGT T'INFORMA 👇👇👇👇

Avui s'ha celebrat una Mesa Sectorial en la qual s'han tractat els següents temes: Ope 2020, convocatóries cossos facultatius, modificacions RLLT, altres han quedat pendents per a una propera Mesa.
 

UGT INFORMA 👇👇👇

S’ha publicat al BOIB 203, de 3 de desembre de 2020, la instrucció de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es fixen els criteris que han de regir per a la valoració de mèrits a la fase de concurs dels processos selectius.
L'objecte d'aquesta Instrucció és fixar, de conformitat amb les bases aprovades, els criteris que han de guiar l'actuació interna dels membres dels tribunals qualificadors per tal de valorar els mèrits de la fase de concurs de les proves selectives per a l'ingrés del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades a partir de l'any 2019.    

Teniu tota la informació al següent enllaç:

BOIB 203, de 3 de desembre de 2020                            

dijous, 19 de novembre de 2020

UGT Informa 👇👇👇👇👇👇

 

♦️El Tribunal Superior de Justicia ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de FeSP-UGT Illes Balears contra la decisión del Govern de les Illes Balears. 
 
♦️Insistimos en que el personal público del archipiélago es el único de todo el Estado al que no se le ha actualizado el salario un 2% este año, tal y como estaba acordado con las fuerzas sindicales y se contempla en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Noticia completa 👉 UGT lleva a los tribunales al Govern por el recorte salarial del 2% a los funcionarios

dimarts, 17 de novembre de 2020

COMUNICAT UNITARI SERVEIS GENERALS DE LA CAIB

Davant el tarannà dèspota de l’Administració en la No Negociació de les actualitzacions retributives dels Pressuposts generals de l’Estat, totes les Organitzacions Sindicals de la Mesa Sectorial dels Serveis Generals de la CAIB ens sumam a les mobilitzacions convocades pels sindicats de la Mesa d’Empleats Públics.

dijous, 29 d’octubre de 2020

UGT INFORMA 👇👇👇

 

Ajornament de la realització de les proves selectives de concurrència massiva corresponents a la OPE 2018 durant l'any 2020

S'informa que, atès que la situació sanitària ocasionada per la COVID-19 no ha millorat, durant l'any 2020 no es realitzarà el primer exercici dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos següents: cos SUBALTERN, cos AUXILIAR, cos de GESTIÓ i els diferents cossos FACULTATIUS SUPERIORS convocats.

En el mes de gener s'informarà de la planificació corresponent, tot tenint en compte la situació sanitària del moment.

D'altra banda, es recorda que en tots els casos a dalt esmentats, la data del primer exercici es comunica
rà amb una antelació mínima d'UN MES a la seva realització.