dimarts, 5 de gener de 2021

RETALLADA DE SALARIS AL PERSONAL FUNCIONARI

MINORACIÓ EN L'EXERCICI PRESSUPOSTARI DE L'ANY 2020. Retallada de les retribucions complementàries per al 2021.Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021, pel qual es ratifiquen els acords resultants de l’ Acord del Consell de Govern de 7 d’agost de 2020 i es concreten els conceptes retributius objecte de minoració en l’exercici pressupostari de l’any 2020

El dia 7 d'agost de 2020 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual s'aprova l'increment del 2 per cent de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic. 

Aquest Acord va aprovar, per una part, l'increment de les retribucions bàsiques, sou base i triennis, del personal al servei al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens integrants del sector públic autonòmic al qual sigui aplicable l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; i per l'altra, l'increment de l'antiguitat per al personal comprès en els articles 12 a 20 de la Llei 9/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al qual no sigui d'aplicació l'article 76 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Així mateix, l'Acord establia que aquest increment s'ha de compensar mitjançant la disminució del complement retributiu que es determini una vegada aprovada la norma que ho determini, i que l'aplicació d'aquest increment s'ha de dur a terme en la mateixa nòmina en què es produeixi el decrement compensatori. 

En definitiva, que per una banda ens puguen les retribucions bàsiques del 2% que marca la normativa estatal, i per l'altra se'ns redueixen les retribucions complementàries del 2%. 

Les quanties que veurem minoritzades en la nòmina de gener de 2021 són:

A) Complement de productivitat compensada. Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, dels quals 183,96 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 26,5 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, dels quals 153,12 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 25,28 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, dels quals 140,16 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 23,36 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

B) Complement de comunitat autònoma. Aquest complement retributiu, propi del personal funcionari docent no universitari, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, dels quals 283,2 euros s'han de minorar dividits en dotze mensualitats i 29,14 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària.

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, dels quals 244,92 euros s'han minorar dividits en dotze mensualitats i 29,78 euros s'han de minorar dividits en els mesos en què s'aboni la paga extraordinària. 

C) Complement específic. Aquest complement, propi del personal estatutari del Servei de Salut i del personal funcionari d'Atenció pública domiciliària, s'ha de minorar de la forma següent: 

a) Personal funcionari del subgrup A1: 312,34 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

b) Personal funcionari del subgrup A2: 274,7 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

c) Personal funcionari del subgrup C1: 210,46 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

d) Personal funcionari del subgrup C2: 178,4 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en els mesos de juny i de desembre. 

e) Personal funcionari del grup d'agrupacions professionals: 163,52 euros anuals, els quals s'han de minorar dividits en catorze mensualitats, de les quals dues han de ser en el mesos de juny i de desembre. 


BOIB núm. 002- 5 de gener de 2021

Cap comentari :

Publica un comentari

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.